Nabór

Informujemy, że nabór na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 trwa do 31.03.2022!

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, zasadami finansowymi, zasadami realizacji i listą umów międzyinstytucjonalnych oraz przewodnikiem Krok po kroku.

Student/ uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym.

Należy pamiętać, że oprócz zgłoszenia w Politechnice Lubelskiej, student powinien być zgłosić się do uczelni partnerskiej. Nominacji dokonuje pracownik BKM poprzez wiadomość mailową do wybranej uczelni, chyba że dana uczelnia wymaga rejestracji studenta w systemie on-line uczelni.

Daty przyjmowania zgłoszeń każda uczelnia partnerska ustala indywidualnie.

Szczegółowych informacji na temat naboru na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ udziela Magda Goździk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Koordynatorzy wydziałowi

Lista koordynatorów wydziałowych

Kompetencje i zasady funkcjonowania koordynatorów wydziałowych ds. wymiany międzynarodowej określa Zarządzenie Nr R-34/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r.

Krok po kroku

KrokCzynności do wykonania przed wyjazdem  na studia
Zapoznanie się z zasadami programu
Poszukiwanie informacji o uczelni partnerskiej
 • Dowiedz się z jakimi uczelniami współpracuje Twój Wydział.
 • Zapoznaj się z treścią umów podpisanych z interesującymi Cię uczelniami. Sprawdź:
  • liczbę mobilności (część B – Mobility numbers per academic year),
  • termin wysłania aplikacji do uczelni partnerskiej (część E – Calendar),
  • poziom języka obcego, który jest wymagany przez uczelnię partnerską (część C – Recommended language skills).
   • Pamiętaj, że w przypadku podania przez uczelnię partnerską dwóch lub więcej języków wykładowych należy sprawdzić w jakim języku będą prowadzone wybrane przez Ciebie przedmioty/moduły. Upewnij się też czy uczelnia wymaga potwierdzenia znajomości języka.
 • Odwiedź strony internetowe interesujących Cię uczelni i zapoznaj się ze szczegółowymi terminami wysłania aplikacji oraz dokumentami, które należy dostarczyć w celu zgłoszenia swojej kandydatury. Adresy stron internetowych uczelni partnerskich można znaleźć w umowach międzyinstytucjonalnych (patrz wyżej, część A – Information about higher education institutions).
 • Dokonaj wstępnej selekcji przedmiotów, które chciałbyś studiować. Listy przedmiotów i efekty kształcenia można znaleźć na stronach uczelni partnerskich (np. jako Course Catalogue, ECTS Catalogue, courses).
 • Dowiedz się, czy i jak można ubiegać się o zakwaterowanie oraz udział w kursach językowych.
 • W razie wątpliwości, skontaktuj się z BKM, oordynatorem wydziałowym lub biurem Erasmus w uczelni partnerskiej.
Formularz zgłoszeniowy na wydziale i rekrutacja
 • Zapoznaj się z wydziałowymi kryteriami kwalifikacji i przygotuj niezbędne dokumenty. Wydziałowe kryteria kwalifikacji dostępne są na stronach internetowych wydziałów oraz np. w wydziałowych gablotach informacyjnych.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie wydrukuj go dwustronnie i podpisz.
 • Potwierdź w dziekanacie średnią ważoną ocen za okres ustalony przez Dziekana i poproś o zaświadczenie dotyczące czynnego statusu studenta.
 • Jeśli posiadasz prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w Politechnice Lubelskiej do formularza zgłoszeniowego dołącz kopię decyzji w zakresie przyznania pomocy materialnej (stypendium socjalne). Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+, dla którego Uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania "dodatku socjalnego" może otrzymać dodatkowe dofinansowanie z budżetu PO WER.
 • Złóż formularz u Koordynatora Wydziałowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów kwalifikacji wymaganymi przez wydział i czekaj na wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
 • UWAGA! W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologoiczną, dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej!
Wsparcie językowe online
 • Dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski, czeski, duński, grecki, portugalski i szwedzki. Po zakwalifikowaniu przez wydział zostanie Ci nadana licencja na obowiązkowy test językowy online. Zaproszenie  zostanie wysłane z systemu OLS z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i będzie ważne przez 14 dni. BKM będzie miało wgląd do wyników testu, jednak nie mają one wpływu na uczestnictwo w wymianie. Wypełnienie testu jest niezbędnym warunkiem do otrzymania stypendium. Następnym krokiem jest przyznanie przez BKM licencji na kurs językowy online, do którego należy się niezwłocznie zalogować.
Zgłoszenie w uczelni partnerskiej
 • Po zakończeniu kwalifikacji w wydziale i ogłoszeniu wyników, niezwłocznie zgłoś się do BKM w celu omówienia dalszej procedury.
 • W zależności od uczelni, zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej lub listownej. Informacje na temat dokumentów, jakie trzeba dostarczyć, oraz Application Form (formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronach internetowych uczelni partnerskich. Dokumenty możesz wysłać za pośrednictwem BKM, o ile procedura nie wymaga założenia konta indywidualnego w systemie online uczelni partnerskiej. Pamiętaj, że w przypadku, gdy wysyłasz/dostarczasz dokumenty do uczelni partnerskiej bez pośrednictwa BKM, należy wysłać email (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zawierający listę wysłanych dokumentów oraz informację dot. daty i sposobu (email/poczta/konto internetowe) ich wysłania. Pamiętaj, że terminy przyjmowania zgłoszeń ustalone przez uczelnie partnerskie są nieprzekraczalne.
 • Złóż w uczelni partnerskiej wniosek o zakwaterowanie/udział w kursie językowym.
 • W razie wątpliwości co do treści lub sposobu utworzenia danego dokumentu, zgłoś się do BKM lub Koordynatora Wydziałowego. Dokumenty, które najczęściej należy dostarczyć do uczelni partnerskich, to:
 • Pamiętaj, aby dokumenty utworzyć we właściwym języku. Należy unikać wypełniania dokumentów ręcznie. 
Rezygnacja
 • W przypadku rezygnacji z przyznanego stypendium, należy złożyć pisemną rezygnację. Formularz rezygnacji dostępny jest na stronie BKM. Kopię formularza rezygnacji opatrzonego podpisem i pieczątką Koordynatora Wydziałowego wraz z kopią korespondencji (informacja o rezygnacji) do uczelni partnerskiej należy dostarczyć do BKM. Upewnij się, że w przypadku rezygnacji złożonej po wysłaniu aplikacji do uczelni partnerskiej nie zostaniesz obciążony kosztami rezerwacji miejsca w domu studenta lub kursu językowego.

Zmiana semestru/

zmiana uczelni partnerskiej

 • W przypadku konieczności zmiany semestru i/lub uczelni partnerskiej należy niezwłocznie złożyć podanie do dziekana. Po otrzymaniu zgody na piśmie, dokument należy dostarczyć do BKM.
Umowa Politechnika Lubelska – Student
 • Po otrzymaniu informacji od  uczelni partnerskiej o zaakceptowaniu aplikacji (Letter of Acceptance, który powinien zawierać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności. Dokładne daty są niezbędne do wyliczenia wysokości stypendium), dostarcz do BKM:
  • Learning Agreement (część Before the mobility. Dokument powinien być opatrzony podpisami studenta, Koordynatora wydziałowego Prodziekana ds. Studenckich; przedstawiciela uczelni partnerskiej),
  • informację od  uczelni partnerskiej o zaakceptowaniu aplikacji (np. w formie listu lub wiadomości email),
  • Karta zaliczeń (przedmioty do zaliczenia po powrocie). Dokument powinien być opatrzony podpisami studenta, Koordynatora wydziałowego, Prodziekana ds. Studenckich,
  • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta,
  • Zlecenie przekazywania stypendium (informację o koncie bankowym),
  • Kartę EKUZ lub równoważne ubezpieczenie,
 • Podpisz umowę z Politechniką. 
 • Aby otrzymać stypendium nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu (zgodnie z datami zapisanymi w umowie), złóż komplet  wymaganych dokumentów i podpisz umowę co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności.
 • Upewnij się, że posiadasz  kopie najważniejszych dokumentów  (Learning Agreement, informację od  uczelni partnerskiej o zaakceptowaniu aplikacji, Kartę Zaliczeń), najlepiej również w formie skanów.
Ubezpieczenie
 • Sprawdź do czego uprawnia Cię karta EKUZ (lub równoważne ubezpieczenie) i jak się nią posługiwać.
 • Wykup dodatkowe ubezpieczenie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych (tego typu ubezpieczenie jest dołączone np. do kart EURO26 lub ISIC). Obowiązkowe ubezpieczenie to  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczące ryzyk związanych z realizacją studiów. Zalecane ubezpieczenie to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu realizacji studiów.
 • Dostarcz do BKM kopię polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW) najpóźniej do dnia rozpoczęcia okresu mobilności. 
Odbiór stypendium
 • Sprawdź czy otrzymałeś przelew. W przypadku wątpliwości co do terminu otrzymania stypendium, skontaktuj się z BKM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Działem Księgowości Finansowej (p. M. Niedziałek-Pawelczyk, tel.: 815384830).
Przygotowanie podróży i pobytu
 • Upewnij się, że znasz adresy, telefony i godziny przyjęć osób kontaktowych w Politechnice Lubelskiej oraz w uczelni partnerskiej.
 • Znajdź zakwaterowanie, o ile nie zrobiłeś tego na wcześniejszym etapie.
 • Przygotuj zdjęcia, które mogą Ci się przydać do wyrobienia dokumentów w trakcie wymiany.
 • Jeśli jesteś uprawniony do otrzymywania stypendium krajowego (np. za wyniki w nauce), Politechnika Lubelska będzie kontynuowała ich wypłatę. Sprawdź terminy aplikowania o stypendium wynikające z Regulaminu Studiów, których musisz dotrzymać.
 • Sprawdź czy wyjeżdżając do uczelni partnerskiej musisz uzyskać wizę. Niezbędne dane znajdziesz pod tym linkiem oraz na stronie uczelni partnerskiej.
KrokCzynności do wykonania w trakcie pobytu na studiach
Uczelnia partnerska
 • Niezwłocznie po przyjeździe zgłoś się do biura Erasmus uczelni partnerskiej.
Legalizacja pobytu
 • Zalegalizuj swój pobyt. Niezbędne dane znajdziesz pod tym linkiem oraz na stronie uczelni partnerskiej.

Learning Agreement i Karta Zaliczeń (przedmioty do zaliczenia po powrocie)

 • W ciągu 7 tygodni od rozpoczęcia nauki w uczelni partnerskiej wprowadź ewentualne zmiany w Learning Agreement (Section to Be Completed During the Mobility - Changes to the Original Learning Agreement). Wprowadź dane do tabel A2 i B2 (oraz w razie potrzeby nowe dane w sekcji Changes in the Responsible Person(s), If Any) po wcześniejszym uzgodnieniu ich treści z Koordynatorem Wydziałowym w PL. Wydrukuj dokument, złóż podpis i uzyskaj podpis przedstawiciela uczelni partnerskiej. Tak przygotowany dokument zeskanuj i połącz ze skanem pierwotnie podpisanego LA (część Before the Mobility). Skan LA (połączone części Before the mobility oraz During the mobility) prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Po uzyskaniu podpisu Koordynatora Wydziałowego i Prodziekana ds. Studenckich na Changes to the original Learning Agreement, BKM odeśle dokument do uczelni partnerskiej i na Twój adres mailowy.Jeśli to niezbędne ze względu na zmiany wprowadzone do LA, przygotuj  ponownie Kartę Zaliczeń (przedmioty do zaliczenia po powrocie z wyjazdu), po wcześniejszym uzgodnieniu treści dokumentu z Koordynatorem Wydziałowym w PL. Podpisany formularz prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Gromadzenie dokumentacji w trakcie wyjazdu
 • Upewnij się, że masz wszystkie podpisy na Learning Agreement (sekcje zarówno Before the Mobility jak i During the Mobility).
 • Uzyskaj Transcript of Records (wykaz zaliczeń); jeśli ToR ma zostać utworzony i przesłany przez uczelnię partnerską w późniejszym terminie, dowiedz się czy zostanie przesłany na Twój adres czy na adres BKM. Sprawdź w jakim terminie możesz spodziewać się przesyłki.
 • Uzyskaj dokument Confirmation of Mobility Period – dokument określający dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej; jeżeli taka informacja jest zawarta w Transcript of Records, nie musisz dostarczać tego dokumentu. Confirmation powinno stanowić oryginalny dokument.
Wsparcie językowe online
 • w połowie miesiąca, który jest wpisany do Twojego profilu OLS jako ostatni miesiąc pobytu na stypendium otrzymasz maila z linkiem do drugiego testu jezykowego do wypełnienia  w ciągu 30 dni
Kontakt w razie problemów
 • W przypadku problemów skontaktuj się z:
  • koordynatorem wydziałowym uczelni partnerskiej,
  • Biurem Erasmus uczelni partnerskiej,
  • mentorem (studentem-opiekunem) w uczelni partnerskiej, jeśli taka osoba została Ci przydzielona,
  • Koordynatorem Wydziałowym PL,
  • BKM PL.
KrokCzynności do wykonania po powrocie z wymiany
Rozliczenie z BKM
 • W terminie do 30 dni od zakończenia mobilności zgłoś się do BKM i dostarcz:
  • Ostateczną wersję Learning Agreement,
  • Ostateczną wersję Karty Zaliczeń,
  • Transcript of Records,
  • Confirmation of Mobility Period - dokument potwierdzający okres mobilności
  • Zaświadczenie z dziekanatu dot. czynnego statusu studenta.
 • Wypełnij indywidualny raport on-line EU survey. Jeśli nie otrzymałeś linka do raportu, niezwłocznie zgłoś się do BKM.
 • Napisz sprawozdanie z pobytu na studiach i wyślij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dokumenty LA, Karta Zaliczeń oraz Transcript of Records są przechowywane w teczce akt osobowych studenta we właściwym dziekanacie i zostaną przeniesione na wydział przez BKM. Kopie ww. dokumentów przechowywane są w BKM.
Rozliczenie z wydziałem
 • Po powrocie niezwłocznie zgłoś się do Koordynatora wydziałowego w PL oraz do dziekanatu w celu merytorycznego rozliczenia się z wyjazdu. 

Uznawalność osiągnięć

Procedura uznania osiągnięć studenta w zagranicznej instytucji przyjmującej - Zarządzenie Rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie warunków i trybu kierowania studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej do instytucji zagranicznej w celu realizacji części studiów i/lub praktyki oraz Regulamin Studiów.

Regulamin studiów

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r.

Karta studenta Erasmusa

Karta Studenta Erasmusa+ określa prawa i obowiązki Studenta Erasmusa oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy Student Erasmusa może oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie udziału w programie Erasmus+.

Legalizacja pobytu

Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji pobytu w krajach Unii Europejskiej znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi stronami:

                 

Państwo / terytoriumWizaOkres pobytu bezwizowego

Wymagane dokumenty podróży

Kontakt
AUSTRIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Gagarina 34, 00-748 Warszawa

Telefon: (22) 841 00 81-84

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BELGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa

Telefon: (22) 551 28 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BUŁGARIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa

Telefon: (22) 629 40 71-75

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CHORWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25 , 02-611 Warszawa

Telefon: (22) 844 23 93, 844 39 94

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CYPR*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 70, 02-561 Warszawa

Telefon: (22) 844 45 77, 844 08 16

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CZECHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa

Telefon: (22) 525 18 50

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

Telefon: (22) 565 29 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ESTONIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Karwińska 1, 02-639 Warszawa

Telefon: (22) 881 18 10, 881 18 11

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FINLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa

Telefon: (22) 598 95 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FRANCJA*niepaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa

Telefon: (22) 529 30 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GRECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Górnośląska 35, 00-432 Warszawa

Telefon: (22) 622 94 60, 622 94 61

E-mail:  grembTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
HISZPANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa

Telefon: (22) 622 42 50, 583 40 00, 583 40 01

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
IRLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Mysia 5, 6th floor, 00-496 Warszawa

(22) 849 66 33, 849 66 55

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ISLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: Rauchstrasse 1, 10787 Berlin

Telefon: +49 30 50 50 40 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LIECHTENSTEIN*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: Willadingweg 65, Postfach, 3000 Bern 15

Telefon: + 41 31 357 64 11

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LITWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: Al. Ujazdowskie 14, 00-478 Warszawa

Telefon: (22) 625 34 10, 625 33 68, 622 13 50

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LUKSEMBURG*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Słoneczna 15, 00-789 Warszawa

Telefon: (22) 507 86 50

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ŁOTWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Królowej Aldony 19, 03-928 Warszawa

Telefon: (22) 617 11 05 (09.00-17.00)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MACEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Królowej Marysieńki 40, 02-954 Warszawa

Telefon: (22) 651 72 91

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MALTA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Wiśniowa 40/4, 02-520 Warszawa

Telefon: (22) 646 46 39

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIDERLANDY* (HOLANDIA)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Kawalerii 10, 00-468 Warszawa

Telefon: (22) 559 12 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIEMCY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa 

Telefon: (22) 584 17 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NORWEGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Chopina 2 A, 00-559 Warszawa

Telefon: (22) 696 40 30

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PORTUGALIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Ateńska 37, 03-978 Warszawa

Telefon: (22) 511 10 10-12

E-mial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
RUMUNIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Chopina 10, 00-559 Warszawa

Telefon: (22) 628 31 56, 621 59 83

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SŁOWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa

Telefon: (22) 525 81 10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SŁOWENIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Starościńska 1 m. 23-24, 02-516 Warszawa

Telefon: (22) 849 82 82, 849 84 84

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SZWECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa

Telefon: (22) 64 08 900; (22) 64 08 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TURCJAtakpaszport

Adres: ul. Malczewskiego 32, 02-622 Warszawa

Telefon: (22) 854 61 00, (22) 854 61 10, (22) 854 61 13, (22) 854 61 21

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WĘGRY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: ul. Chopina 2, 00-559 Warszawa

Telefon: (22) 628 44 51-55

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WIELKA BRYTANIA* oraz Wyspa Man i Wyspy Normandzkie - Jersey, Guernsey i Alderneyniedo 180 dni

Adres: Kawalerii 12, 00-468 Warszawa

Telefon: (22) 311 00 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WŁOCHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty

Adres: pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa

Telefon: (22) 826 34 71/2/3/4

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 * Od 1 maja 2004 r. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną dedykowaną Online Linguistic Support oraz do korzystania z narzędzia OLS. Więcej informacji udzielają pracownicy BKM. 

 

 

3609