Erasmus plus mini

Komisja Europejska przyznała Politechnice Lubelskiej kartę ECHE na lata 2021-2027. Oznacza to, że nasza uczelnia będzie nadal realizować projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+.

Karta ECHE określa obowiązki uczelni wobec wszystkich uczestników programów edukacyjnych i uczelni partnerskich, a także odnosi się do długofalowych celów uczelni w zakresie umiędzynarodowienia. Dokument zakłada m.in. pełną uznawalność osiągnięć uczestników poszczególnych projektów, podejmowanie działań zgodnie z zasadą równego traktowania i włączenia, ale również wprowadza wymóg elektronicznego obiegu dokumentów związanych z mobilnością i zastosowanie europejskiej legitymacji studenckiej.

Eksperci Komisji Europejskiej ocenili nasz wniosek na maksymalną liczbę punktów, co jest dużym sukcesem. Do stosowanych już na uczelni rozwiązań, dodaliśmy nowe propozycje. Wśród nich znalazły się m.in.: uatrakcyjnienie oferty w j. angielskim dla studentów polskich i cudzoziemskich, zwiększenie liczby studentów PL biorących udział w wymianie międzynarodowej, czy działania utrwalające rezultaty międzynarodowych projektów edukacyjnych – mówi dr Celina Handzel, kierownik Biura Kształcenia Międzynarodowego.

Jak dodaje dr Celina Handzel, dużą zmianą w realizacji programu będzie wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, związanych z realizacją mobilności studenckich oraz umożliwienie studentom używania w tym celu aplikacji elektronicznej E+.

Obecnie Biuro przygotowuje się do przedłużenia blisko 500 umów bilateralnych w systemie Dashboard EWP (Erasmus Without Papers), a kolejnym krokiem będzie praca nad OLA (Online Learning Agreement), w którym studenci wraz z koordynatorami wydziałowymi ds. wymiany międzynarodowej określają przedmioty realizowane w uczelni partnerskiej.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami, które będa sotosowane w nadchodzącej perspektywie programu Erasmus+

Erasmus APP https://erasmusapp.eu/

Erasmus Without Papers  https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

The European Student Card https://europeanstudentcard.eu/