Program PO WER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne. PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program PO WER umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i studentów niepełnosprawnych zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+. O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się: - Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. O dodatkowe fundusze może starać się każdy student legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów związanych z niepełnosprawnością znajdują się w "Warunkach przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych". Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących. Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Mogą jednak wystąpić o dodatkowe fundusze na wyjazd w ramach programu PO WER. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa, np.:
-koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika,

-koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego,
-koszty specjalnej opieki medycznej,
-koszty specjalnych materiałów dydaktycznych,
-koszty specjalnego ubezpieczenia medycznego,

-koszty zakupu leków w trakcie pobytu na wymianie i inne.

Studentom niepełnosprawnym polecamy także kontakt z Pełnomocnikiem do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który za swoją misję stawia wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

Warunki dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami