Students, who have had the ID cards from a.y. 2020.21 semesters, please, be aware of the shortening validity of your Student ID cards.

Get a new sticker from the Dean Offices!

The old ones expire today, on 14thOctober, 2021!

The legal base:

  • art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
  • § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464);
  • § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 363).