Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej dla uczelni wyższych, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, promuje mobilność pracowników uczelni. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i  pracowników szkół wyższych. 

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.                          

Jest on programem Unii Europejskiej skierowanym do studentów uczelni, pedagogów i  pracowników. Umożliwia aktywną wymianę myśli intelektualnej, pedagogicznej i naukowej na forum międzynarodowym. Głównymi założeniami wymiany w ramach programu jest podnoszenie kwalifikacji w ramach edukacji i nauki, a także stworzenie płaszczyzny wymiany na forum europejskim i światowym. Idea programu Erasmus+ jest kontynuowana w oparciu o doświadczenia poprzednich lat funkcjonowania programu Erasmus i udoskonalana w związku z aktualnymi potrzebami rynku międzynarodowego. Międzynarodowy program Erasmus+ został przewidziany na lata 2014–2021. Planowana jest również jego kontynuacja w kolejnych latach.

 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

  • Kraje programu: 28 krajów Unii Europejskiej oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia.
  • Kraje partnerskie: Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, Kraje Południowego Regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska i inne kraje całego świata podzielone na poszczególne regiony (szczegółowa lista krajów znajduje się w Przewodniku po Programie Erasmus+ dostępnym na stronie Narodowej Agencji Erasmus+ erasmusplus.org.pl).