Drukuj
Kategoria: Kompetencje 4D

Kompetencje 4D - rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników Politechniki Lubelskiej to projekt realizowany w ramach Programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18

Numer projektu: PPI/WTP/2019/1/00007/U/00001
Data rozpoczęcia: 2020-01-01
Data zakończenia: 2021-04-30

Celem projektu jest podniesienie zdolności instytucjonalnej Politechniki Lubelskiej w obszarze obsługi studentów zagranicznych poprzez podniesienie kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników PL mających kontakt z obcokrajowcami w codziennej pracy.

Projekt obejmuje 5 działań:

  1. szkolenie z j. angielskiego
  2. szkolenie z j. rosyjskiego,
  3. szkolenie z j. hiszpańskiego
  4. przeprowadzenie warsztatów z zakresu wrażliwości międzykulturowej, oraz
  5. publikację związaną z kształtowaniem postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim z mini słowniczkiem pol-ang.

W ramach projektu przeszkoleni zostaną pracownicy PL którzy na co dzień pracują z obcokrajowcami i potrzebują podnieść poziom swoich kompetencji językowych oraz międzykulturowych celem usprawnienia komunikacji ze studentami, głównie pracownicy wydziałów i jednostek administracji centralnej, a także kadra nauczycielska zaangażowana w proces umiędzynarodowienia Uczelni.

Regulamin Projektu Kompetencje 4D

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu: j. angielski, j. hiszpański, j. rosyjski, warsztaty

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika PO WER

Załącznik 3 - Oświadczenie uczestnika NAWA na potrzeby systemu teleinformatycznego NAWA

Załącznik 4 - Deklaracja uczestnika o przystąpieniu do projektu

 logotypy