Drukuj
Kategoria: AbsoLUTely Best Alumni

 Informacja o przyznaniu dofinansowania NAWA

Zarządzenie Nr R-25/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. "AbsoLUTely Best Alumni".

 

                                  AbsoLUT logo fullcolor rgb                                          logo NAWA poziom

 

Cel projektu: nawiązanie długofalowych relacji oraz sieci kontaktów między absolwentami Politechniki Lubelskiej pracujący poza granicami Polski a obecnymi studentami i środowiskiem akademickim, szerzenie dobrych praktyk kariery zagranicznej, inspirowanie studentów przez absolwentów.

Finansowanie: projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni.

Kiedy: maj 2019 – kwiecień 2021

Grupa docelowa – absolwenci Politechniki Lubelskiej pracujący za granicą, instytucje zagraniczne zatrudniające absolwentów, studenci i potencjalni kandydaci na studia na Politechnice Lubelskiej, środowisko akademickie Politechniki Lubelskiej

Działania projektowe:

Korzyści:

Dla absolwentów: nowe kontaktów zawodowe, wzmocnienie wizerunku, możliwość nawiązania współpracy ze środowiskiem akademickim Politechniki Lubelskiej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz mentoringowych

Dla studentów: poznają dobre praktyki budowania kariery, oczekiwania firm zagranicznych,  możliwości budowania ścieżki kariery zagranicznej, nowe możliwości, nowe kontakty i relacje oraz mentoring.


Celem projektu jest nawiązanie długofalowych relacji oraz kontaktów między absolwentami Politechniki Lubelskiej pracującymi poza granicami Polski, a obecnymi studentami i środowiskiem akademickim.  Absolwenci pracujący poza granicami Polski mają być inspiracją dla obecnych studentów i przykładem udanej kariery zagranicznej. W ramach kampanii marketingowej projektu absolwenci będą mieli możliwość zaprezentowania siebie i ścieżki swojej kariery w postaci krótkich filmików – tzw. LUT Success Stories. Autor najbardziej popularnego filmiku zostanie wybrany w drodze konkursu na FB Ambasadorem i zostanie włączony w program mentoringowy dla studentów Politechniki Lubelskiej. Za prowadzenie mentoringu w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Kolejnym działaniem w projekcie będzie zorganizowanie dwóch konferencji w październiku 2019 i lutym 2020, na które zostaną zaproszeni wyłonieni w ramach konkursu trzej absolwenci, w tym jeden Ambasador, obecni studenci polscy i zagraniczni oraz społeczność akademicka. Podczas tych wydarzeń autorzy wybranych filmików, jako goście honorowi, wygłoszą mowy motywacyjne LUTtalk, odbiorą pamiątkowe statuetki oraz nagrody. W ramach konferencji odbędą się również pierwsze spotkania mentoringowe i networkingowe a studenci i pracownicy PL będą mieli możliwość nawiązania osobistego kontaktu z zaproszonymi absolwentami zagranicznymi. Absolwenci natomiast będą mieli okazję zainspirować i zachęcić obecnych studentów Politechniki Lubelskiej do zdobywania doświadczenia za granicą, przykładowo w ramach programów wymiany zagranicznej na studia i praktyki, będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, przedstawić swoje ścieżki kariery, odpowiedzieć na pytania studentów. Uczestnicy konferencji dostaną materiały informacyjne i gadżety promocyjne. Wszystkie działania projektowe będą upowszechniane w social mediach oraz na stronie internetowej projektu. Po odbyciu się obu konferencji zostanie nagrany końcowy filmik projektowy – LUT’s Study Together przedstawiający zalety i korzyści  studiowania na Politechnice Lubelskiej. Wszyscy uczestnicy projektu, zarówno absolwenci jak i studenci osiągną wymierne korzyści. Dzięki projektowi absolwenci zyskają nowe kontakty zawodowe. Nastąpi wzmocnienie ich wizerunku zawodowego, zdobędą możliwość nawiązania współpracy ze środowiskiem akademickim Politechniki Lubelskiej, będą doskonalić umiejętności autoprezentacji oraz mentoringowe, natomiast studenci poznają dobre praktyki budowania kariery, oczekiwania firm zagranicznych, możliwości budowania ścieżki kariery zagranicznej, nowe kontakty i relacje oraz mentoring.


LUTTalk edycja I - Patryk Sokołowski

 

LUTTalk edycja II - Olga Piekut

LUT's Study Together!

Absolwenci zagraniczni (UA, BY)