Drukuj
Kategoria: Erasmus+

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy - uzupełniony elektronicznie, wydrukowany dwustronnie, podpisany, z potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen za okres ustalony przez Dziekana;
 2. List Intencyjny - uzupełniony elektronicznie, opieczętowany i podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej;
 3. Inne dokumenty określone w wydziałowych zasadach kwalifikacji (wydziałowe kryteria kwalifikacji dostępne są na stronach internetowych wydziałów oraz np. w wydziałowych gablotach informacyjnych).

Dokumenty do uzupełnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 1. Learning Agreement część Before the Mobility podpisane przez wszystkie strony;
 2. zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta (dotyczy wyjazdów realizowanych w trakcie studiów);
 3. zaświadczenie o ukończeniu studiów/kopię dyplomu ukończenia studiów (dotyczy wyjazdów na praktykę absolwencką);
 4. zlecenie przekazywania stypendium (informację o koncie bankowym);
 5. kopia polisy ubezpieczeniowej (NNW i OC w miejscu odbywania praktyki);
 6. kopia karty EKUZ lub równoważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe formularze:

 1. Umowa Uczelnia-Student - WZÓR
 2. Zmiana instytucji przyjmującej
 3. Rezygnacja z wyjazdu
 4. Learning Agreement - WSKAZÓWKI
 5. Kody dziedzin
 6. Kierunki studiów i wydziały w j. angielskim

Aby otrzymać stypendium nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu (zgodnie z datami zapisanymi w umowie), należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i podpisać umowę co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

Umowa Uczelnia-Student uzupełniana jest przez pracownika BKM i podpisywana przez studenta w biurze po wcześniejszym ustaleniu terminu jej podpisania.

Dokumenty wymagane do rozliczenia wyjazdu:

 1. Confirmation of Traineeship Period;
 2. Learning Agreement część After the Mobility (Traineeship Certificate).