Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia językowe z j. angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego

Biuro Kształcenia Międzynarodowego ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia językowe z j. angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego w ramach projektu „Kompetencje 4D - rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników Politechniki Lubelskiej”.

Szkolenia adresowane są do:
1. szkolenie z języka angielskiego - 20 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy na co dzień pracują z obcokrajowcami i potrzebują podnieść poziom swoich kompetencji językowych celem usprawnienia komunikacji ze studentami, przede wszystkim pracowników wydziałów i jednostek administracji centralnej, a także kadry nauczycielskiej zaangażowanej w proces umiędzynarodowienia Uczelni. Szkolenie przeprowadzone będzie w wymiarze po 96 godzin lekcyjnych (2h/tydzień) na dwóch poziomach zaawansowania - grupa podstawowa (A1/A2) i grupa rozszerzona (B1+).
2. szkolenie z języka rosyjskiego - 6 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy na co dzień pracują z obcokrajowcami i potrzebują podnieść poziom swoich kompetencji językowych celem usprawnienia komunikacji ze studentami, przede wszystkim pracowników wydziałów i jednostek administracji centralnej, a także kadry nauczycielskiej zaangażowanej w proces umiędzynarodowienia Uczelni. Szkolenie przeprowadzone będzie  w wymiarze 96 godzin lekcyjnych (2h/tydzień) na poziomie podstawowym.
3. szkolenie z języka hiszpańskiego - 4 osoby - pracowników Politechniki Lubelskiej, którzy na co dzień pracują z obcokrajowcami i potrzebują podnieść poziom swoich kompetencji językowych celem usprawnienia komunikacji ze studentami, przede wszystkim pracowników wydziałów i jednostek administracji centralnej, a także kadry nauczycielskiej zaangażowanej w proces umiędzynarodowienia Uczelni. Szkolenie przeprowadzone będzie  w wymiarze 96 godzin lekcyjnych (2h/tydzień) na poziomie podstawowym.
Celem szkoleń jest podniesienie zdolności instytucjonalnej PL w obszarze obsługi studentów zagranicznych poprzez podniesienie kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników PL mających kontakt z obcokrajowcami w codziennej pracy.
Szkolenia będą miały charakter konwersatoryjny, tzn. będą nastawione na naukę wypowiedzi ustnych z elementami gramatyki, aby jak najlepiej przygotować pracowników PL do komunikacji z obcokrajowcami. Szkolenia językowe będą odbywać się ze stałą częstotliwością przez cały okres trwania projektu (2 semestry) z wyłączeniem okresu wakacji.
Szkolenia zawierają: komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie dla uczestników.
Szkolenia odbędą się na terenie Politechniki Lubelskiej i rozpoczną się w lutym 2020 roku.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „Kompetencje 4D - rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników Politechniki Lubelskiej” nr PPI/WTP/2019/1/00007/U/00001 w ramach Programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18  i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia.

Regulamin projektu oraz wzory formularzy aplikacyjnych dostępne są na stronie: https://bkm2.pollub.pl/projekty/122-kompetencje-4d/287-kompetencje-4d

Dokumenty należy składać w Biurze Kształcenia Międzynarodowego, w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z j. angielskiego/rosyjskiego/hiszpańskiego".

 

logotypy